چشم انداز ، ماموریت و هدف

چشم انداز ، ماموریت و هدف

آینده روشنی برای خدمات مشاوران سرمایه‌گذاری و مالی تصور می‌شود و همه روزه اهمیت و جایگاه این گروه از مشاوران در بین مدیران سازمان‌ها و سرمایه‌گذاران فردی افزایش می‌یابد.

پیشرفت‌های امروزی موجب شدند که مشاوران سرمایه‌گذاری، مدل کسب و کار و استراتژی‌های بازاریابی خود را با راهکارهای جدید برای مشتریان منطبق سازند.

مأموریت اصلی مشاور سرمایه گذاري نیکی گستر، ارائه خدمات مشاوره، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی داراي ارزش افزوده به مشتریان است.

هدف ما این است که با ایجاد ارتباطات نزدیک تر با مشتریان، مشاور امین آن‌ها باشیم و اعتماد مشتري را ارج می‌نهیم.

قاعده بازی در نیکی گستر این است ما وقتی برنده‌ایم که قبل از آن، مشتری احساس برنده بودن داشته باشد