سهامداران

سهامداران

سهامداران

سرمایه پرداخت شده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر در پایان سال مالی 1395، مبلغ 40 میلیارد ریال و ترکیب سهامداران به قرار زیر است:

35%

شرکت آتیه همکاران نیکی
(سهامی خاص)

51%

سید مجتبی
فهیم هاشمی

14%

 

Niki-Logo-ShareHolders